Všeobecné obchodní podmínky služby ByznysWeb a FLOX

ByznysWeb s.r.o.
se sídlem Neklanova 120/18, Praha 2 – Vyšehrad, 128 00
IČ: 27945014
DIČ: CZ27945014
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 128390

(dále jen „Poskytovatel")

Kontaktní údaje: Neklanova 120/18, Praha 2 – Vyšehrad, 128 00
Adresa elektronické pošty info@byznysweb.cz
Telefon +420 222 74 64 10
Zákaznická podpora je dostupná v pondělí až pátek od 8:00 do 16:00, a to jak pro zájemce o služby tak pro klienty.

 

1. Úvodní ustanovení

1.1 Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP") upravují vztahy, ve smyslu ustanovení § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen „Občanský zákoník") a stanovují vzájemná práva a povinnosti Poskytovatele a objednatele (dále jen „Objednatel" a Poskytovatel a Objednatel dohromady též „Smluvní strany") vzniklé v souvislosti nebo na základě smlouvy o poskytování software s názvem FLOX uzavírané mezi Poskytovatelem a Objednatelem prostřednictvím elektronického registračního formuláře Poskytovatele (dále jen „Smlouva") a tvoří její nedílnou součást.

1.2 Předmětem Smlouvy je
a) e-shopové řešení s názvem FLOX, které slouží na vytváření a správu webových stránek nebo e-shopu a které je poskytováno jako služba, a služby elektronické pošty na serverech Poskytovatele (dále jen „Redakční systém");
b) zprostředkování registrace a registraci doménových jmen druhé úrovně v síti internet v centrálních registrech doménových jmen;
c) poskytování doplňkových služeb
(dále společně jen jako „Služby" nebo jednotlivě „Služba").

1.3 Služby včetně jejich parametrů a vlastností jsou Poskytovatelem prezentovány na webové stránce umístěné na internetové adrese www.byznysweb.cz (dále jen „Webová stránka"), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „Webové rozhraní obchodu").

1.4 Ustanovení odchylná od VOP si Smluvní strany mohou sjednat ve Smlouvě. Odchylná ujednání ve Smlouvě mají aplikační přednost před ustanoveními VOP.

1.5 Ustanovení VOP jsou nedílnou součástí Smlouvy. Smlouva a VOP jsou vyhotoveny v českém jazyce. Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.6 Objednatel musí být osoba starší 18 let.

 

2. Testovací a Uživatelský účet

2.1 Na Webové stránce Poskytovatele vyplní zájemce o Služby Poskytovatele registrační formulář. Vyplněním registračního formuláře a zaškrtnutím tlačítka „Souhlasím s obchodními podmínkami ByznysWeb.cz" či tlačítka obdobného významu Objednatel souhlasí s těmito VOP a vztahují se na něj ustanovení těchto VOP.

2.2 V návaznosti na řádné vyplnění registračního formuláře Objednatelem zprovozní Poskytovatel bez zbytečného odkladu testovací uživatelský účet Objednatele (dále jen „Testovací účet"). Testovací účet je zprovozněn na 30 dní zdarma. Testovací účet slouží zejména na obeznámení Objednatele s vlastnostmi a funkčností Redakčního systému. Má-li Objednatel v průběhu užívání Testovacího účtu pochybnosti ohledně vlastností a funkčnosti Redakčního systému, je mu Poskytovatel připraven Redakční systém blíže představit.

2.3 Ihned po akceptaci Objednávky Poskytovatelem podle čl. 3.5 VOP se Testovací účet Objednatele mění na řádný uživatelský účet (dále jen „Uživatelský účet"). Právo Objednatele na nevyčerpané dny bezplatného užívání Testovacího účtu zaniká okamžikem změny Testovacího účtu na Uživatelský účet.

2.4 Přístup k Uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Objednatel je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho Uživatelského účtu a bere na vědomí, že Poskytovatel nenese odpovědnost za porušení této povinnosti Objednatelem. Získá-li Objednatel důvodné podezření o kompromitaci informací nezbytných k přístupu do jeho Uživatelského účtu, je povinen toto neprodleně oznámit Poskytovateli.

2.5 Poskytovatel může Objednateli zrušit Uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy Objednatel poruší své povinnosti ze Smlouvy (včetně VOP).

2.6 Objednatel bere na vědomí, že Testovací ani Uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení Poskytovatele, popř. třetích osob.

 

3. Uzavření Smlouvy

3.1 Objednávku Služeb je možno učinit v Testovacím účtu pod záložkou „Objednat ByznysWeb" či jinou záložkou obdobného významu. Pro objednání Služeb vyplní Objednatel objednávkový formulář v Testovacím účtu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

 • 3.1.1 objednávaných Službách (záložka „Porovnat balíky"),
 • 3.1.2 délce poskytování Služeb (délce trvání Smlouvy),
 • 3.1.3 způsobu úhrady ceny Služeb.

3.2 Před odesláním objednávky Poskytovateli je Objednateli umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil, a to i s ohledem na možnost Objednatele zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle Objednatel Poskytovateli kliknutím na tlačítko „DOKONČIT OBJEDNÁVKU" či tlačítkem obdobného významu.

3.3 Objednatel je v objednávce povinen uvést úplné a pravdivé údaje. Údaje uvedené v objednávce jsou Poskytovatelem považovány za úplné a pravdivé.

3.4 Objednatel odesláním objednávky prohlašuje, že se prostřednictvím Testovacího účtu náležitě a dostatečně seznámil s vlastnostmi a funkčností Redakčního systému a že tyto vlastnosti a funkčnost považuje za dostatečné pro účely, pro které hodlá Redakční systém využívat. Poskytovatel nezaručuje, že služba ByznysWeb.cz splní specifické požadavky Objednatele a neodpovídá za škody tímto způsobené (ušlý zisk). V případě zájmu o doprogramování může být objednávka řešena individuálně jako tvorba webové stránky na míru (v závislosti od aktuálně volných kapacit).

3.5 Poskytovatel neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení Objednateli potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty Objednatele uvedenou v Testovacím účtu či v objednávce (dále jen „Elektronická adresa Objednatele").

3.6 Smlouva je uzavřena okamžikem, kdy Poskytovatel odešle akceptaci objednávky zaslané Objednatelem. Poskytovatel tuto akceptaci objednávky zašle na adresu elektronické pošty Objednatele včetně výzvy k uhrazení odměny Poskytovatele za poskytnutí licence k Redakčnímu systému a ceny souvisejících služeb dle čl. 4 VOP, a to včetně variabilního symbolu platby. Spolu s akceptací objednávky zasílá Poskytovatel Objednateli rovněž aktuální znění VOP ve formátu PDF.

3.7 Objednatel souhlasí s tím, že Poskytovatel může započít s poskytováním Služeb dle Smlouvy neprodleně po uzavření Smlouvy.

3.8 V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže Poskytovatel splnit, zašle Objednateli novou nabídku s uvedením možných variant objednávky. Smlouva je v tomto případě uzavřena okamžikem, kdy byla Poskytovateli doručena akceptace konkrétní varianty nabídky Objednatelem.

3.9 Dodací lhůta Služby uvedená v akceptaci Objednávky počíná běžet ode dne uhrazení Ceny Služeb Objednatelem.

3.10 V případě, že Objednatel v objednávce požaduje nestandardní Služby, může si Poskytovatel vyžádat před přijetím Objednávky přiměřenou lhůtu na posouzení objednávky.

3.11 Objednatel bere na vědomí, že Poskytovatel není povinen uzavřít Smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily Smlouvu (včetně VOP).

3.12 Veškerá prezentace Služeb umístěná ve Webovém rozhraní obchodu je pouze informativního charakteru a Poskytovatel není povinen uzavřít Smlouvu ohledně těchto Služeb. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

 

4. Platební podmínky, Cena Služeb

4.1 Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o Službách, a to včetně uvedení Cen Služeb. Ceny Služeb jsou uvedeny i včetně daně z přidané hodnoty. Objednatel není povinen hradit náklady na balení, přepravu ani žádné další související poplatky. Poskytovatel nepožaduje žádné poplatky v závislosti na způsobu platby.

4.2 Cena Služeb se skládá z:
a) ceny za poskytnutí oprávnění k užití Redakčního systému (dále též jen „Cena Redakčního systému") a
b) ceny souvisejících služeb (zejména objednávka domény a doplňkové služby)
(společně jen „Cena Služeb").

4.3 Odměna za poskytnutí licence k Redakčnímu systému je účtována Poskytovatelem jako 1 měsíční, 3 měsíční, 6 měsíční, 12 měsíční nebo 24 měsíční úhrnná částka. Faktury budou vystavovány Poskytovatelem vždy nejdříve 15 dnů před zahájením období poskytování Redakčního systému. Objedná-li si Objednatel Redakční systém na 12 nebo 24 měsíců včetně souvisejících Služeb, získává Objednatel slevu na Cenu Služeb za konkrétní verzi Redakčního systému, a to ve výši, která je uvedená na Webových stránkách.

4.4 Ceny Služeb zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve Webovém rozhraní obchodu. V případě zjevné technické chyby při uvedení výše Ceny Služeb na Webovém rozhraní, nemá Poskytovatel vůli Službu za tuto chybnou výši Odměny poskytnout. V případě, kdy bude Objednateli poskytnuta Služba za zjevně chybnou cenu, zavazuje se Poskytovatel tuto skutečnost Objednateli oznámit bez zbytečného odkladu poté, co chybu zjistí. V tomto případě Smlouva uzavřena nebyla z důvodu neexistence vůle na straně Poskytovatele. Nedojde-li mezi Poskytovatelem a Objednatelem k dohodě o způsobu řešení neplatnosti Smlouvy, zrušuje se Smlouva od počátku.

4.5 Cenu Služeb může Objednatel uhradit Poskytovateli následujícími způsoby:
a) bezhotovostně bankovním převodem na účet prodávajícího č. 1002224555/2700, vedený u společnosti UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. (dále jen „Účet Poskytovatele");
b) bezhotovostně platební kartou;
c) bezhotovostně prostřednictvím virtuální měny Bitcoin, Ethereum.

4.6 Cena Redakčního systému je splatná do 15 dnů od uzavření Smlouvy a v případě prodloužení trvání Smlouvy do dne uvedeného na faktuře. Cena za související služby je splatná na základě zálohové faktury nebo faktury vystavené Poskytovatelem do 15 dnů od objednávky Objednatele. Poskytovatel je plátcem daně z přidané hodnoty, proto k veškerým částkám bude účtována DPH v zákonné výši ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. Daňový doklad – fakturu vystaví Poskytovatel a Objednateli jej zašle v elektronické podobě na elektronickou adresu Objednatele. Smluvní strany ve smyslu ust. § 26 odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů souhlasí s použitím daňového dokladu v elektronické podobě. Objednatel je povinen hradit Cenu Služeb společně s uvedením variabilního symbolu platby.

4.7 Závazek Objednatele uhradit Cenu Služeb je splněn okamžikem připsání příslušné částky na Účet Poskytovatele.

4.8 V případě, že Objednatel uvede chybný variabilní symbol platby, variabilní symbol platby neuvede či uhradí částku v jiné výši, než je povinen, bere na vědomí, že vyřizování těchto plateb může trvat několik dní a může mít za následek zpoždění aktivace či deaktivaci Služeb z důvodu nemožnosti spárovat platbu s fakturou.

4.9 V případě zániku Smlouvy před sjednaným termínem ukončení či pokud Poskytovatel v souladu se Smlouvou omezí poskytované Služby, nevzniká Objednateli nárok na slevu z již uhrazené Ceny Služeb či na vrácení její poměrné části. Objednatel nemá nárok na vrácení Ceny Služeb v případě, kdy Služby nevyužíval, ačkoliv měl možnost.

4.10 Uživatel si může v START stránce v administraci webu zvolit jiný balík služeb (např. Objedná si přechod z balíku Start-UP na Byznys, nebo naopak). Uživatel objedná změnu balíčku služeb i odesláním žádosti o změnu balíčku prostřednictvím e-mailu na info@byznysweb.cz. Po obdržení žádosti Provozovatel nastaví balík služeb dle žádosti Uživatele.

Při změně na vyšší balík služeb, Provozovatel vystaví Uživateli zálohovou fakturu na doplatek alikvotní částky.

Při změně na vyšší balík služeb, pokud byly při nižším balíčku zakoupené doplňkové služby, které jsou součástí vyššího balíčku, Provozovatel nevrací poplatek za nespotřebované předplatné zakoupených služeb.

Při změně na nižší balík služeb, Provozovatel nevrací rozdíl předplatného za služby ByznysWeb.cz za období od momentu objednávky nižšího balíku služeb po ukončení současného fakturačního období vyššího balíčku služeb.

4.11 Případné slevy poskytnuté Poskytovatelem Objednateli nelze vzájemně kombinovat.

 

5. Licence a související služby

5.1 Poskytovatel na základě Objednatelem provedené úhrady Ceny Redakčního systému poskytne Objednateli nevýhradní licenci na Redakční systém Poskytovatele, a to v mezích a rozsahu daném těmito VOP. Pro plné využití takto poskytnuté licence se Poskytovatel zavazuje dodat Objednateli služby související s užíváním software, webhosting software a postimplementační podporu software, a to v dále uvedeném rozsahu.

5.2 Webhosting Redakčního systému zahrnuje umístění software na serveru Poskytovatele a garanci těchto parametrů služby:

 • 5.2.1. Dostupnost Redakčního systému z prostředí internetu v rozsahu popsaném v technické specifikaci umístěné na internetových stránkách Poskytovatele.
 • 5.2.2. Diskový prostor pro data, obrázky, emaily a přílohy v rozsahu popsaném v technické specifikaci umístěné na internetových stránkách Poskytovatele.
 • 5.2.3. Datové průtoky v rozsahu popsaném v technické specifikaci umístěné na internetových stránkách Poskytovatele.
 • 5.2.4. Přístup do administrace Redakčního systému s funkcemi software v rozsahu popsaném v technické specifikaci umístěné na internetových stránkách Poskytovatele.
 • 5.2.5. Neomezený přístup k e-mailovým účtům pomocí protokolů SMTP, POP3, IMAP a v rozsahu popsaném v technické specifikaci umístěné na internetových stránkách Poskytovatele.

5.3 Postimplementační podpora zahrnuje následující plnění Poskytovatele:

 • 5.3.1. Pravidelný rozvoj Redakčního systému.
 • 5.3.2. Odstraňování vad Redakčního systému nahlášených Objednatelem po dobu platnosti licence.
 • 5.3.3. Monitorování a ladění výkonu Redakčního systému.
 • 5.3.4. Využití komunikačního nástroje HelpDesk.
 • 5.3.5. Zasílání článků a informací z oblasti obchodování na internetu, novinkách v Redakčním systému.

5.4 V souvislosti s poskytováním webhostingových služeb a služeb elektronické pošty se Poskytovatel zavazuje nepravidelně a dle svého uvážení provádět dohled nad technickým vybavením – servery. V souvislosti s plněním této povinnosti má Poskytovatel právo nahodile přistupovat k obsahu informací ukládaných Objednatelem v souvislosti s webhosingovou službou (včetně obsahu jednotlivých databází) a dále právo nahodile sledovat počet a datový objem zpráv elektronické pošty zasílaných v souvislosti se Službami. Poskytovatel však informace ukládané Objednatelem aktivně nemonitoruje, nehraje tedy aktivní roli takové povahy, že by bylo možné konstatovat, že informace ukládané Objednatelem zná anebo kontroluje.

5.5 Webhostingové služby a službu elektronické pošty nemusí Poskytovatel poskytovat v případě, že jejich poskytování brání potíže na straně Objednatele nebo na straně třetích osob. Objednatel bere na vědomí, že Poskytovatel nenese odpovědnost zejména za výpadky v dodávce elektrické energie, za výpadky datové sítě housingového centra nebo zásahy vyšší moci. Poskytovatel neodpovídá za vady ani újmu způsobenou vadami dodávky nebo jejími chybnými výstupy, byly-li zapříčiněny uživatelem, třetími osobami, okolnostmi vylučujícími odpovědnost, nesprávnou funkcí technického vybavení, operačního systému nebo sítě, v důsledku poškození způsobeného nesprávnou funkcí programů jiných výrobců, které běží současně s dodaným programovým vybavením.

5.6 Při poskytování webhostingových služeb a služeb elektronické pošty může docházet k výpadkům, dočasnému omezení, přerušení nebo snížení kvality těchto služeb a dále může docházet k trvalé ztrátě (smazání) informací (dat) Objednatele. Objednatel bere na vědomí, že zálohování svých informací (dat) uložených na serveru Poskytovatele musí provádět samostatně a na své náklady.

5.7 Poskytovatel se zavazuje nepravidelně a dle svého uvážení provádět opatření směřující k zamezení výpadků, omezení, přerušení nebo snížení kvality webhostingových služeb a služeb elektronické pošty. V souvislosti s plněním této své povinnosti může Poskytovatel provádět plánované odstávky těchto služeb za účelem kontroly, údržby či výměny hardware, popř. nastavení či upgrade software na serveru (dále jen „Odstávka služeb"). Odstávka služeb bude ve většině případů prováděna průměrně v rozsahu 60 minut měsíčně s tím, že v případě, že Poskytovatel nevyužije svého práva na Odstávku služeb v tomto rozsahu v konkrétním měsíci (v konkrétních měsících) může o tuto nevyčerpanou dobu prodloužit Odstávku služeb v následujících měsících (pro případ potřeby časově náročnějších opatření). V případě plánované Odstávky služeb oznámí Poskytovatel tuto Odstávku služeb předem tak, že informace o plánované Odstávce umístí v rámci Uživatelského účtu Objednatele, a to, je-li to možné, nejméně osm (8) hodin před započetím Odstávky služeb. Pokud to charakter Odstávky služeb dovoluje, bude Poskytovatel dle svých možností realizovat Odstávku služeb v době nižšího využívání Služeb (např. v nočních hodinách).

 

6. Užití služeb Objednatelem

6.1 Služby jsou určeny výhradně pro jejich užití Objednatelem. Objednatel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Poskytovatele umožnit jejich užití třetím osobám. V případě, že Objednatel poruší tuto povinnost a třetí osoba způsobí Poskytovateli újmu, zavazuje se Objednatel tuto újmu Poskytovateli nahradit, případně vydat bezdůvodné obohacení tímto získané.

6.2 Objednatel nesmí Testovací účet ani Uživatelský účet a Služby užívat způsobem, který by nepřiměřeně omezoval v užívání Služeb další zákazníky Poskytovatele či jinak nepřiměřeně omezoval Poskytovatele.

6.3 Objednatel bere na vědomí, že Poskytovatel nenese v souladu s ustanovením § 5 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o některých službách informační společnosti"), odpovědnost za obsah informací ukládaných Objednatelem v souvislosti se Službami. Poskytovatel obsah ukládaný Objednatelem aktivně nemonitoruje, nehraje tedy aktivní roli takové povahy, že by bylo možné konstatovat, že obsah ukládaný Objednatelem zná anebo kontroluje. Objednatel bere dále na vědomí, že Poskytovatel neodpovídá za protiprávní úkony Objednatele v souvislosti se Službami (zejména porušení práv k ochranným známkám, práv k obchodní firmě, autorských práv či jiných práv duševního vlastnictví) a že Poskytovatel je případně povinen odstranit protiprávní obsah uložený Objednatelem či jinými osobami v souvislosti se Službou, získá-li vědomost o jejich možné protiprávnosti. V případě pochybností o protiprávnosti obsahu je Poskytovatel oprávněn tento obsah odstranit. Objednatel se pro případ odstranění obsahu Poskytovatelem dle tohoto odstavce vzdává náhrady jakékoliv újmy tímto způsobené v maximálně možném rozsahu..

6.4 Objednatel nesmí v souvislosti se Službami ukládat informace nebo umožnit přenos informací, jejichž obsah je v rozporu s obecně závaznými právními předpisy účinnými v České republice, a to zejména obsah, jehož zpřístupnění veřejnosti:

 • 6.4.1 zasahuje do práv k obchodní firmě, průmyslových práv, autorských práv či práv souvisejících s právem autorským třetích osob, např. neoprávněně zpřístupňované počítačové programy (včetně počítačových her), nástroje neoprávněně modifikující počítačové programy (tzv. cracky) atp.,
 • 6.4.2 porušuje právní normy upravující nakládání s pornografickými a erotickými materiály,
 • 6.4.3 porušuje právní normy směřujících k ochraně proti nenávisti k některému národu, etnické skupině, rase, náboženství, třídě nebo jiné skupině osob nebo k omezování práv a svobod jejich příslušníků.

6.5 Služby nesmí sloužit k rozesílání nevyžádaných obchodních sdělení (spamu) nebo nevyžádaných sdělení obecně. Za nevyžádaná sdělení se považují i taková sdělení zasílaná elektronickou poštou, která adresáta obtěžují, ačkoliv se nejedná o nevyžádaná obchodní sdělení ve smyslu zákona o některých službách informační společnosti.

6.6 Objednatel nesmí v rámci Služby ukládat informace, jež nápadně připomínají služby nebo aplikace třetích osob, za účelem zmatení či uvedení v omyl uživatelů internetu (phishing).

6.7 Objednatel nesmí v rámci Služby šířit počítačové viry.

6.8 Objednatel nesmí při využívání Služby používat mechanismy, nástroje, programové vybavení nebo postupy, které mají nebo by mohly mít negativní vliv na provoz zařízení Poskytovatele, bezpečnost internetu či uživatelů internetu. Objednatel nesmí Službu využívat tím způsobem, který by mohl vést k přetížení internetu nebo datové sítě Poskytovatele, mající za následek snížení rychlosti přenosu dat nebo částečný nebo úplný výpadek těchto sítí. Webovou stránku Poskytovatele, uživatelský účet a Služby je možné využívat jen v souladu s jejich určením a v rozsahu, který je smluvený a který není na úkor práv ostatních uživatelů.

6.9 Objednatel dále nesmí v rámci Služby umísťovat informace, které poškozují dobré jméno či oprávněné zájmy Poskytovatele a dále na své webové stránky umisťovat hypertextové odkazy na obsah, který poškozují dobré jméno či oprávněné zájmy Poskytovatele.

6.10 Služby nesmí být využívány pro ukládání velkých souborů, popř. pro zpřístupňování těchto velkých souborů třetím osobám za účelem jejich stahování (vytváření jejich kopií) ze serveru, bez vztahu k webovým stránkám Objednatele. Služba neslouží k ukládání videosouborů, na ukládání videosouborů prosím použijte specializovanou službu (Youtube). Dále je zakázáno zatěžovat server Poskytovatele nefunkčními scripty apod.

6.11 Objednatel se nesmí pokoušet proniknout na účty (stránky, diskové prostory apod.) jiných uživatelů serveru Poskytovatele.

6.12 Objednatel poskytuje úvěry, půjčky a hypotéky, je povinen předložit Poskytovateli do 5 dnů od odeslání objednávky příslušné dokumenty prokazující jeho oprávnění k provozování této činnosti na území České republiky. Tyto dokumenty je možné zaslat na elektronickou adresu Poskytovatele.

 

7. Redakční systém

7.1 Poskytovatel poskytuje Objednateli Smlouvou nevýhradní licenci k užití Redakčního systému, a to výhradně pro užití na serveru Poskytovatele.

7.2 Poskytovatel poskytuje Objednateli licenci k Redakčnímu systému jako nevýhradní, a to za podmínek níže uvedených.

 • 7.2.1 Licence k Redakčnímu systému je poskytována bez územního omezení, přičemž server Poskytovatele, na kterém bude rozmnoženina Redakčního systému uložena, bude umístěn v České republice nebo Slovenské republice.
 • 7.2.2 Objednateli bude umožněno užít rozmnoženinu Redakčního systému zhotovenou na serveru Poskytovatele a Objednateli bude dále umožněno Redakční systém užít sdělováním této Rozmnoženiny veřejnosti prostřednictvím internetu. Objednateli tak bude zejména umožněno užít rozmnoženinu Redakčního systému, která je nezbytná k zavedení a uložení Redakčního systému do paměti počítače – serveru, jakož i pro zobrazení, provoz a přenos v síti internet. Oprávnění podle tohoto článku je Objednatel oprávněn vykonávat výhradně prostřednictvím Poskytovatele.
 • 7.2.3 Objednatel je oprávněn Redakční systém užít výhradně pro svou vlastní potřebu.
 • 7.2.4 Objednatel nabývá licenci po zprovoznění Redakčního systému Poskytovatelem, nejdříve však zprovozněním Uživatelského účtu Objednatele a zaplacením Ceny Redakčního systému. Licence je poskytnuta na dobu účinnosti Smlouvy a licence k Redakčnímu systému zaniká pozbytím účinnosti Smlouvy. Jamile se licence stane neúčinnou je Objednatel povinen okamžitě ukončit užití Redakčního systému.
 • 7.2.5 Rozsah užití Redakčního systému může být omezen technickými prostředky ochrany práv Poskytovatele.
 • 7.2.6 Objednatel je oprávněn Redakční systém užít pouze k účelu vyplývajícímu ze Smlouvy a VOP a v souladu s určením Redakčního systému.
 • 7.2.7 Objednatel nemůže oprávnění tvořící součást licence k Redakčnímu systému, ať zcela nebo zčásti, poskytnout třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu Poskytovatele (poskytovat podlicence). Objednatel nemůže práva a povinnosti z této licence postoupit třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu Poskytovatele.
 • 7.2.8 Objednatel není oprávněn provádět změny Redakčního systému.

7.3 Objednatel bere na vědomí, že Redakční systém je chráněn zejména autorským právem či právem plynoucím z ochranných známek. Objednatel se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněné užití Redakčního systému. Autorem redakčního systému či vykonavatelem autorských majetkových práv je Poskytovatel, kterému svědčí všechna práva duševního vlastnictví, zdrojové kódy a jeho pozdější úpravy nebo změny. Poskytovatel je dále vykonavatel majetkových autorských práv ke grafickým návrhům, šablonám a k samotné Službě.

7.4 Objednatel není oprávněn obcházet, odstraňovat či omezovat mechanismy, jež slouží k ochraně práv Poskytovatele.

7.5 Objednatel bere na vědomí, že k řádnému užití Redakčního systému může být nezbytná součinnost s dalšími počítačovými programy. Objednatel bere na vědomí, že užití těchto dalších počítačových programů se řídí zvláštními smluvními ujednáními s nositeli práv k těmto počítačovým programům.

7.6 Redakční systém umožňuje Objednateli při vytváření webové stránky využít standardizované grafické šablony. Objednatel bere na vědomí, že oprávnění k užití jednotlivých standardizovaných grafických šablon a rozsah a způsob tohoto užití Objednatelem se řídí zvláštními smluvními ujednáními mezi Objednatelem a nositeli práv k těmto standardizovaným grafickým šablonám. Uživatel smí standardizované grafické šablony za pomoci Redakčního systému využít výhradně na základě a v souladu s těmito zvláštními smluvními ujednáními.

7.7 Provozovatel si vyhrazuje právo provoz Redakčního systému omezit pro plánované, nebo neplánované opravy a upgrady, bude-li to k zajištění provozu Redakčního systému potřeba.

7.8 Provozovatel si vyhrazuje právo neposkytnout Redakční systém dle svého uvážení, obzvláště v případech, kdy by provoz Redakčního systému Objednatelem poškozoval zájmy Provozovatele, nebo třetí strany.

 

8. Práva z vadného plnění

8.1 Práva a povinnosti Poskytovatele a Objednatele ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2615 až 2619 občanského zákoníku).

8.2 Služba má vady v těch případech, pokud při jejím poskytnutí neodpovídá uzavřené Smlouvě. V ostatních případech se má za to, že Služba byla poskytnuta řádně.

8.3 Objednatel je povinen uplatnit nároky ze zjevných vad Služby u Poskytovatele bez zbytečného odkladu poté, co je zjistí nebo při náležité pozornosti zjsitit měl.

8.4 Objednatel je povinen uplatnit nároky ze skrytých vad Služby u Poskytovatele bez zbytečného odkladu poté, co je mohl při dostatečné péči zjistiit, nejpozdějši však do šesti měsíců od poskytnutí Služby.

8.5 V případě, že Služba byla poskytnuta vadně, má Objednatel právo na bezplatnou nápravu. Není-li provedení nápravy možné, má Objednatel právo na přiměřenou slevu z ceny této Služby.

8.6 Práva z vadného plnění Objednateli nenáleží, pokud o vadě před poskytnutím Služby věděl či pokud Objednatel vadu sám způsobil, zejména tím, že poskytl nesprávné nebo neúplné podklady pro poskytnutí Služby nebo že Službu využíval v rozporu se Smlouvou, VOP nebo pokyny Poskytovatele.

8.7 Práva z vadného plnění je Objednatel povinen uplatnit u Poskytovatele, a to prostřednictvím adresy elektronické pošty Poskytovatele info@byznysweb.cz, přičemž Objednatel je povinen specifikovat zpochybněnou Službu, důvod zpochybnění Služby, přesný popis charakteru vad a množství vad.

8.8 Okamžikem uplatnění práv z vadného plnění je okamžik, kdy bylo Poskytovateli doručeno oznámení výskytu vady Služby a se současným uplatněním práva z odpovědnosti za vady poskytnuté Služby. Poskytovatel uplatnění práv z vadného plnění vyřizuje bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne jejich uplatnění, pokud se s Objednatelem nedohodl jinak. O uplatnění a vyřízení nároků z vadného plnění vystaví Poskytovatel Objednateli písemné potvrzení.

 

9. Právo na odstoupení od smlouvy

9.1 Objednatel bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od smlouvy o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy. Objednatel tímto dává souhlas Poskytovateli předčasně poskytnout Službu a splnit tak jeho dluh.

9.2 Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 9.1. VOP či o jiný případ, kdy nelze od smlouvy odstoupit, má Objednatel v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů ode dne uzavření Smlouvy. Odstoupení od smlouvy musí být Poskytovateli odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od smlouvy může Objednatel využit vzorový formulář poskytovaný Poskytovatelem, jenž tvoří přílohu VOP. Odstoupení od smlouvy může Objednatel zasílat mimo jiné na adresu sídla Poskytovatele či na adresu elektronické pošty Poskytovatele info@byznysweb.cz.

9.3 V případě odstoupení od smlouvy se smlouva od počátku ruší. Poskytovatel vrátí Objednateli zaplacenou Cenu Služeb do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od Smlouvy stejným způsobem, jakým Cenu Služeb a cenu souvisejících služeb od Objednatele obdržel. Objednatel tímto souhlasí s tím, aby mu Poskytovatel zaplacenou Cenu Služeb a cenu souvisejících služeb vrátil prostřednictvím bezhotovostního bankovního převodu na účet, který Objednatel Poskytovateli sdělí.

9.4 Započal-li Poskytovatel s poskytováním Služeb před uplynutím lhůty pro odstoupení od Smlouvy, uhradí Objednatel Poskytovateli poměrnou část sjednané Ceny Služeb za plnění poskytnuté do okamžiku doručení odstoupení od smlouvy Poskytovateli. V tomto případě Poskytovatel Objednateli vrátí jen tu část Ceny Služeb, která převyšuje cenu již poskytnutého plnění.

9.5 Je-li společně se Službou poskytnut Objednateli dárek, je darovací smlouva mezi Poskytovatelem a Objednatelem uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od Smlouvy, jejímž předmětem je Služba, k níž byl Objednateli poskytnut dárek, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a Objednatel je povinen Poskytovateli poskytnutý dárek vrátit.

 

 

10. Ochrana osobních údajů

10.1 Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře, resp. uzavřením Smlouvy dle čl. 3, potvrzuje Objednatel, že je srozuměn s podmínkami ochrany osobních údajů, že vyjadřuje svůj souhlas s jejich zněním, a že je v celém rozsahu akceptuje.

10.2 Poskytovatel je správcem osobních údajů Objednatelů podle čl. 4 bod 7) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen: "GDPR"). Poskytovatel se zavazuje zpracovávat osobní údaje v souladu s právními předpisy, zejm. GDPR.

10.3. Osobními údaji jsou veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

10.4 Při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt). Účelem zpracování osobních údajů je vyřízení objednávky Objednatele a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Poskytovatelem a Objednatelem. Účelem zpracování osobních údajů je dále zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit. Zákonným důvodem pro zpracování osobních údajů je plnění smlouvy dle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, plnění právní povinnosti správce dle čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR a oprávněný zájem Poskytovatele dle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Oprávněným zájmem Poskytovatele je zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu.

10.5 Poskytovatel pro plnění licenční smlouvy používá služeb subdodavatelů, zejména poskytovatele mailingových služeb a poskytovatele webhostingu. Subdodavatelé jsou prověřeni z hlediska bezpečného zpracování osobních údajů. Poskytovatel a subdodavatel webhostingu uzavřeli smlouvu o zpracování osobních údajů, dle které subdodavatel odpovídá za řádně zabezpečení fyzického, hardwarového i softwarového perimetru, a tedy nese vůči Objednateli přímou odpovědnost za jakýkoli únik či narušení osobních údajů.

10.6 Poskytovatel ukládá osobní údaje Objednatele po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi poskytovatelem a Objednatelem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu). Po jejím uplynutí budou údaje vymazány.

10.7 Objednatel má právo požadovat od poskytovatele přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR, opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR. Objednatel má právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 odst. 1 písm. a), a c) až f) GDPR. Dále má Objednatel právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.

10.8 Objednatel má právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domnívá, že bylo porušeno jeho právo na ochranu osobních údajů.

10.9 Objednatel nemá povinnost osobní údaje poskytnout. Poskytnutí osobních údajů je však nutným požadavkem pro uzavření a plnění Smlouvy a bez poskytnutí osobních údajů není možné Smlouvu uzavřít či jí ze strany poskytovatele plnit.

10.10 Ze strany Poskytovatele nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu č. 22 GDPR.

10.11 Zájemce o využívání služeb Poskytovatele vyplněním formuláře:

 • 10.11.1 souhlasí s použitím svých osobních údajů pro účely elektronického zasílání obchodních sdělení, reklamních materiálů, přímého prodeje, průzkumů trhu a přímých nabídek produktů ze strany Poskytovatele a třetích subjektů, ne však častěji, než 1x týdně, a zároveň
 • 10.11.2 prohlašuje, že zasílání informací dle bodu 10.11.1 nepovažuje za nevyžádanou reklamu ve smyslu zák. č. 40/1995 Sb. ve znění novel, neboť Objednatel se zasílám informací dle bodu 10.11.1 ve spojení s § 7 zák. č. 480/2004 Sb. výslovně souhlasí.
 • 10.11.3 souhlas dle tohoto odstavce může Objednatel kdykoli písemně odvolat na info@byznysweb.cz.

10.12 Poskytovatel používá v rámci zvyšování kvality služeb, personalizace nabídky, sběru anonymních dat a pro analytické účely ve své prezentaci tzv. soubory cookie. Používáním webu Objednatel souhlasí s použitím zmíněné technologie.

Práva a povinnosti mezi správcem a zpracovatelem (zpracovatelská smlouva)

10.13 Poskytovatel je ve vztahu k osobním údajům klientů Objednatele zpracovatelem dle čl. 28 GDPR. Objednatel je správcem těchto údajů.

10.14. Poskytovatel se zavazuje pro Objednatele zpracovávat osobní údaje v rozsahu a za účelem stanovenými v čl. 10.15 - 10.17 těchto podmínek. Prostředky zpracování budou automatizované. Poskytovatel bude v rámci zpracování osobní údaje shromažďovat, ukládat na nosiče informací, uchovávat, blokovat a likvidovat. Poskytovatel není oprávněn osobní údaje zpracovávat v rozporu nebo nad rámec stanovený těmito podmínkami.

10.15 Poskytovatel se zavazuje pro Objednatele zpracovávat osobní údaje v tomto rozsahu:

 • 10.15.1 běžné osobní údaje,
 • 10.15.2 zvláštní kategorie údajů podle čl. 9 GDPR, které Objednatel získal v souvislosti s vlastní obchodní činností.

10.16. Poskytovatel se zavazuje pro Objednatele zpracovávat osobní údaje v souvislosti nebo na základě smlouvy o poskytování software s názvem FLOX uzavírané mezi Poskytovatelem a Objednatelem.

10.17. Osobní údaje je možné zpracovávat pouze na pracovištích Poskytovatele nebo jeho subdodavatelů podle čl. 10.19 těchto podmínek.

10.18. Poskytovatel se zavazuje pro Objednatele zpracovávat osobní údaje klientů Objednatele, to vše po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Poskytovatelem a Objednatelem a z uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).

10.19 Objednatel uděluje povolení se zapojením subdodavatele jakožto dalšího zpracovatele podle čl. 28 odst. 2 GDPR, kterým je poskytovatel webhostingu Redakčního systému FLOX. Objednatel souhlasí se zpracováním svých osobních údajů smluvními doménovými registrátory Poskytovatele. Osobní údaje budou zpracovávány pro účely vedení údajů o Objednateli v centrálních registrech doménových jmen (od okamžiku registrace doménového jména). Objednatel souhlasí se zpracováním svých osobních údajů subdodavatelem helpdesk systému Poskytovatele. Objednatel dále uděluje Poskytovateli obecné povolení zapojit do zpracování dalšího zpracovatele osobních údajů, Poskytovatel však musí Objednatele písemně informovat o všech zamýšlených změnách týkajících se přijetí dalších zpracovatelů nebo jejich nahrazení a poskytnout Objednateli možnost vyslovit vůči těmto změnám námitky. Poskytovatel musí uložit svým subdodavatelům v postavení zpracovatele osobních údajů stejné povinnosti na ochranu osobních údajů, jak jsou stanoveny v těchto podmínkách. 

10.20 Poskytovatel se zavazuje, že zpracovávání osobních údajů bude zabezpečeno zejména následujícím způsobem:

 • 10.20.1 Osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s právními předpisy a na základě pokynů Objednatele, tj. pro výkon veškerých činností potřebných pro plnění Smlouvy.
 • 10.20.2 Poskytovatel se zavazuje, že technicky a organizačně zabezpečí ochranu zpracovávaných osobních údajů tak, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití a aby byly personálně a organizačně nepřetržitě po dobu zpracovávání údajů zabezpečeny veškeré povinnosti zpracovatele osobních údajů, vyplývající z právních předpisů.
 • 10.20.3 Přijatá technická a organizační opatření odpovídají míře rizika. Poskytovatel pomocí nich zajišťuje neustálou důvěrnost, integritu, dostupnost a odolnost systémů a služeb zpracování, a včas obnovuje dostupnost osobních údajů a přístup k nim v případě fyzických či technických incidentů.
 • 10.20.4 Poskytovatel tímto prohlašuje, že ochrana osobních údajů podléhá interním bezpečnostním předpisům Poskytovatele.
 • 10.20.5 K osobním údajům budou mít přístup pouze oprávněné osoby Poskytovatele a subdodavatelů dle čl. 10.19 těchto podmínek, které budou mít Poskytovatelem stanoveny podmínky a rozsah zpracování údajů a každá taková osoba bude přistupovat k osobním údajům pod svým jednoznačným identifikátorem.
 • 10.20.6 Oprávněné osoby Poskytovatele, které zpracovávají osobní údaje podle těchto podmínek, jsou povinny zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo jejich zabezpečení. Poskytovatel zajistí jejich prokazatelné zavázání k této povinnosti. Poskytovatel zajistí, že tato povinnost pro Poskytovatele i oprávněné osoby bude trvat i po skončení pracovněprávního nebo jiného vztahu k Poskytovateli.
 • 10.20.7 Poskytovatel bude Objednateli nápomocen prostřednictvím vhodných technických a organizačních opatření, pokud je to možné, pro splnění Objednatelovy povinnosti reagovat na žádosti o výkon práv subjektu údajů stanovených v GDPR; stejně tak při zajišťování souladu s povinnostmi podle čl. 32 až 36 GDPR, a to při zohlednění povahy zpracování a informací, jež má Poskytovatel k dispozici.
 • 10.20.8 Po ukončení poskytování plnění, které je spojeno se zpracováním, dle čl. 10.18 těchto podmínek, je Poskytovatel povinen všechny osobní údaje vymazat, nebo je vrátit Objednateli, pokud nemá povinnost uložit osobní údaje na základě zvláštního zákona.
 • 10.20.9 Poskytovatel poskytne Objednateli veškeré informace potřebné k doložení toho, že byly splněny povinnosti podle této smlouvy a GDPR, umožní audity, včetně inspekcí, prováděné Objednatelem nebo jiným auditorem, kterého Objednatel pověřil.

10.21 Objednatel se zavazuje neprodleně ohlašovat všechny jemu známé skutečnosti, které by mohly nepříznivě ovlivnit řádné a včasné plnění závazků vyplývajících z těchto podmínek na a poskytnout Poskytovateli součinnost nezbytnou pro plnění těchto podmínek.

10.22 Objednatel nese odpovědnost za správnost všech osobních údajů uváděných v žádosti o registraci doménového jména, které se týkají osob uvedených v žádosti, a prohlašuje, že získal souhlas všech fyzických osob, jejichž osobní údaje mají být na základě žádosti o registraci vedeny v centrálním registru doménových jmen a zavazuje se takový souhlas získat i v případě změn takových osob nebo údajů o takových osobách. Objednatel je povinen oznámit bez zbytečného odkladu jakékoli změny v osobních údajích, které Poskytovateli poskytl.

10.23 Používání aplikací – widgetů třetích stran v systému ByznysWeb – zpracování osobních údajů Instagram

 • Poskytovatel v systému ByznysWeb integroval Facebook API, které slouží Objednateli k propojení účtu Instagram a načtení veřejných příspěvků prostřednictvím widgetu Instagram.
 • Načtou se média (obrázky a videa), název uživatelského účtu pro přehlednost nastavení v administraci webové stránky.
 • Název uživatelského účtu není veřejně přístupný, je viditelný pouze v administraci webové stránky.
 • Vymazání údajů o uživateli zrealizuje Objednavatel tak, že z administrace webové stránky odstraní přístupový token, čímž Objednavateli přestane fungovat aktualizace Instagram účtu.
  Poskytovatel (ByznysWeb) údaje Objednatele nijak dále nevyužívá. Údaje slouží pouze pro účel viz. předchozí text.

Jak zpracováváme vaše osobní údaje

 

11. Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies

11.1 Objednatel souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem Poskytovatele na elektronickou adresu Objednatele a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení Poskytovatele na elektronickou adresu Objednatele.

11.2 Objednatel souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. Objednatel může souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat. Předvolby ochrany soukromí (nastavení cookies).

Informace o zpracování cookies.

 

12. Další práva a povinnosti smluvních stran

12.1 Objednatel si je vědom toho, že v rámci plnění Smlouvy může od Poskytovatele obdržet informace, které jsou považovány za důvěrné. Za důvěrné s považují všechny informace, které jsou, a/nebo by mohly být, součástí obchodního tajemství Poskytovatele, zejména pak principy, metody a postupy, na kterých je založen software sloužící k provozu Uživatelského účtu. Objednatel se zavazuje zachovávat mlčenlivost ohledně důvěrných informací a dále se zavazuje zajistit zachovávání mlčenlivosti ohledně důvěrných informací také ze strany svých zaměstnanců, pracovníků, zmocněnců, statutárních orgánů, členů statutárních orgánů, členů dozorčí rady, společníků a dalších osob, které budou mít k důvěrným informacím přístup. Objednatel nesmí bez písemného souhlasu Poskytovatele důvěrné informace využít pro sebe nebo třetí osoby. Ustanovení tohoto článku nejsou dotčena ukončením účinnosti Smlouvy (z jakéhokoliv důvodu) a jejich účinnost skončí nejdříve pět (5) let po ukončení účinnosti Smlouvy.

12.2 Poskytovatel se zavazuje zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích, k nimž Objednatel na základě smluvního vztahu s Poskytovatelem umožní Poskytovateli přístup, a to zejména tak, že žádnou důvěrnou informaci nerozšíří a nezpřístupní ji třetí straně, s výjimkou třetích stran, které se podílejí na poskytování služeb Objednateli, např. napojení na API dopravních společností.

12.3 V případě ukončení účinnosti Smlouvy (z jakéhokoliv důvodu) může Poskytovatel po předchozím písemném upozornění Objednatele odstranit veškeré informace (data) Objednatele umístěné na serverech Poskytovatele.

12.4 V případě, že Objednatel změní nastavení jmenného serveru u příslušného doménového jména tak, že informace (data) Objednatele umístěné na serveru Poskytovatele nejsou nadále přístupná prostřednictvím příslušného doménového jména, může Poskytovatel po předchozím upozornění odstranit veškeré informace (data) Objednatele umístěné na serveru Poskytovatele.

12.5 Poskytovatel není ve vztahu k Objednateli vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

12.6 Objednatel souhlasí s tím, že Poskytovatel je oprávněn používat obchodní firmu, ochranné známky, název či jméno Objednatele pro marketingové účely jako tzv. reference, a to ve všech druzích propagačních materiálů (bez ohledu na formu těchto propagačních materiálů či formu, kterou jsou sdělovány). Na každé webové stránce vygenerované Redakčním systémem je krátký odkaz na Webovou stránku Poskytovatele. 

12.7 Objednatel bere na vědomí, že počítačové programy tvořící Webovou stránku Poskytovatele jsou chráněny autorským právem. Objednatel se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či užívat počítačové programy, k nimž je vykonavatelem majetkových práv či oprávněným uživatelem Poskytovatel.

12.8 Poskytování Služeb muže Poskytovatel zajišťovat také prostřednictvím třetích osob.

12.9 Provozovatel nevstupuje do sporu mezi Objednatelem a jeho předchozím poskytovatelem webhostingu, resp. registrátorem domény. Za vlastníka webové prezentace považuje Provozovatel fyzickou nebo právnickou osobu, se kterou byl uzavřen smluvní vztah na základě čl. 3 VOP.

 

13. Kontrola Poskytovatele, mimosoudní řešení sporů, stížnosti

13.1 K poskytování služeb je Poskytovatel oprávněn na základě živnostenského oprávnění. Činnost Poskytovatele nepodléhá jinému povolování. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Kontrolu dodržování právních předpisů na ochranu spotřebitele provádí Česká obchodní inspekce (http://www.coi.cz/). K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů ze Smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, email: adr@coi.cz, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů (http://www.uoou.cz/). Práva spotřebitelů hájí i jejich zájmová sdružení a jiné subjekty na jejich ochranu, např. Sdružení obrany spotřebitelů – Asociace, z.s. (http://www.asociace-sos.cz/).

13.2 Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2 (http://www.evropskyspotrebitel.cz) je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

13.3 Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů Poskytovatelem a Objednatelem.

13.4 Případné stížnosti vyřizuje Poskytovatel prostřednictvím svého kontaktního e-mailu info@byznysweb.cz. Objednatel se dále může obrátit na subjekty uvedené v článku 13 VOP.

 

14. Sankce

14.1 V případě podstatného porušení povinností Objednatele obsažených ve Smlouvě či VOP je Poskytovatel oprávněn od Smlouvy odstoupit, a to s účinky do budoucna, což má za následek zrušení Uživatelského účtu Objednatele. V těchto případech je Poskytovatel oprávněn bez náhrady odstranit informace (data) Objednatele uložené na serveru Poskytovatele. V případě prodlení Objednatele s placením jakékoliv platby související se Smlouvou může Poskytovatel pozastavit poskytování Služeb.

14.2 Bude-li Služba z nějakého důvodu deaktivována, zobrazí se na doméně informace o deaktivaci s kontaktními informacemi na Poskytovatele.

14.3 Za podstatné porušení povinností Objednatele se rozumí zejména prodlení s platbou Ceny Služeb (čl. 4.6 VOP), porušení povinností neumožnit užití Služeb třetím osobám (čl. 6.1 VOP), porušení povinnosti neužívat Testovací účet či Uživatelský účet a Služby způsobem, který by nepřiměřeně omezoval v užívání Služeb další zákazníky Poskytovatele či jinak nepřiměřeně omezoval Poskytovatele (čl. 6.2 VOP), porušení povinností stanovených v čl. 6.4 VOP, porušení povinnosti nerozesílat nevyžádaná obchodní sdělení (čl. 6.5 VOP), porušení povinnosti neukládat informace, jež nápadně připomínají služby nebo aplikace třetích osob, za účelem zmatení či uvedení v omyl uživatelů internetu (phishing) (čl. 6.6 VOP), porušení povinnosti nešířit v rámci Služby počítačové viry (čl. 6.7 VOP), porušení povinnosti nepoužívat při využívání Služby mechanismy, nástroje, programové vybavení nebo postupy dle čl. 6.8 VOP, porušení povinností obsažených v čl. 6.9 až 6.12 VOP či porušení povinnosti mlčenlivosti dle čl. 12 VOP.

14.4 V případě podstatného porušení povinností Objednatele dle čl. 14.3 VOP může Poskytovatel ihned přerušit poskytování Služeb a je oprávněn zrušit Uživatelský účet Objednatele.

 

 

15. Garance dostupnosti

15.1 Poskytovatel poskytuje Objednateli, který si zvolil balíček Premium systému Flox 3, garanci dostupnosti Služby.

15.2 Dostupnost Služby určuje dle výsledků nezávislého měření serveru Dostupnost serverů, které jsou dostupné pro kohokoliv online zde: https://statistiky.monitoring-serveru.cz/dostupnost-premium-byznysweb.

15.3 Je-li měsíční dostupnost Služby menší než 99,9%, náleží Objednateli poměrná část zaplacené Odměny za balíček Premium systému Flox 3 v této výši:

 • 10% z Odměny, je-li dostupnost Služby menší než 99,9%;
 • 50% z Odměny, je-li dostupnost Služby menší než 99,0%;
 • 100% z Odměny, je-li dostupnost Služby menší než 98,0%.

15.4 O vrácení Odměny musí Objednatel požádat do 30 dní od konce měsíce, za nějž vrácení požaduje, pomocí formuláře dostupného online zde: https://www.byznysweb.cz/funkce/funkce-stranek/garance-dostupnosti-sla/zadost-o-vraceni. Po uplynutí této lhůty právo Objednatele na vrácení části zaplacené Odměny zaniká.

 

16. Trvání smlouvy

16.1 Smlouva je vždy uzavírána na dobu určitou dle objednávky. Pokud se Smluvní strany nedohodnou jinak, nebo jedna strana písemně neoznámí druhé straně, že již nemá zájem na pokračování trvání Smlouvy, a to nejpozději 2 měsíce před jejím ukončením, platí, že se po uplynutí této doby se smluvní vztah stran mění na smluvní vztah uzavřený na dobu neurčitou.

16.2 Objednatel bere na vědomí, že Poskytovatel po ukončení účinnosti Smlouvy zastaví poskytování Služeb a může zrušit uživatelský účet Objednatele. Objednatel bere na vědomí, že není-li odměna Poskytovatele a/nebo náhrada nákladů na další časové období ve stanovené lhůtě uhrazena, Smlouva a registrace doménového jména bez dalšího zaniká.

16.3 Objednatel má právo smluvní vztah, na jehož základě získal licenci Redakčního systému a související Služby ukončit výpovědí, způsobem daným těmito VOP tak, že výpověď zašle Poskytovateli elektronicky na e-mailovou adresu Poskytovatele. U verzí měsíční licence Redakčního systému výpověď počíná běžet prvním dnem následujícího měsíce po jejím odeslání a výpovědní doba činí 1 měsíc. V případě 12 měsíčních licencí redakčního systému je Objednatel oprávněn smluvní vztah ukončit i kdykoliv před uplynutím této doby.

 

17. Závěrečná ustanovení

17.1 Znění VOP může Poskytovatel měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění VOP. Nové znění VOP bude zpřístupněno na webových stránkách Poskytovatele www.byznysweb.cz.

17.2 Smluvní strany se výslovně dohodly, že veškeré spory, které by v budoucnu vznikly ze smlouvy uzavřené mezi nimi, spory, které vzniknou v souvislosti se Smlouvou, včetně sporů ohledně její platnosti, výkladu, realizace či ukončení, práva z tohoto právního vztahu přímo či nepřímo vznikající, otázky právní platnosti tohoto právního vztahu, otázky práv s výše uvedenými právy souvisejícími, a to i v případě, že tato Smlouva bude neplatná, zrušena nebo od ní bude odstoupeno, budou nejprve řešeny smírnou cestou na zásadách poctivosti a dobrých mravů. V případě neúspěchu smírného řešení budou spor řešeny v rámci soudního řízení před soudy České republiky, a to podle českého práva.

17.3 Pokud vztah založený Smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak se smluvní strany dohodly, že se Smlouva uzavřená mezi nimi řídí příslušnými právními předpisy České republiky, zejména občanským zákoníkem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

17.4 Objednatel souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání Smlouvy. Náklady vzniklé Objednateli při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením Smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí Objednatel sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

17.5 Nebude-li dohodnuto jinak nebo není-li ve VOP stanoveno jinak, veškerá korespondence související s touto smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně pozemní poštou. Objednateli je doručováno na elektronickou adresu Objednatele uvedenou v objednávce či v jeho Testovacím či Uživatelském účtu, zpráva je doručena okamžikem jejího přijetí na server příchozí pošty Objednatele. Integrita zpráv zaslaných elektronickou poštou může být zajištěna certifikátem.

17.6 Objednatel není bez předchozího písemného souhlasu Poskytovatele oprávněn práva a povinnosti ze Smlouvy postoupit na třetí osobu.

17.7 Objednatel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

17.8 Je-li některé ustanovení VOP neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky smlouvy o poskytování služeb či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

17.9 Smlouva včetně VOP je archivována Poskytovatelem v elektronické podobě a není přístupná.

17.10 Kontaktní údaje Poskytovatele: adresa pro doručování Neklanova 120/18, Praha 2 - Vyšehrad, 128 00, adresa elektronické pošty info@byznysweb.cz, telefon +420 222 74 64 10, pevná linka +421 32 743 0369, zákaznická podpora je dostupná v pondělí až pátek od 8:00 do 16:30, a to jak pro zájemce o služby tak pro Objednatele.

17.11 Tyto VOP jsou, není-li smluvně mezi Poskytovatelem a Objednatelem sjednáno jinak, platné a účinné od 10.5.2018.

Přihlášení

Vyzkoušejte web nebo e-shop zdarma

Zavřít
Předvolby soukromí
Soubory cookie používáme k vylepšení vaší návštěvy tohoto webu, k analýze jeho výkonu a ke shromažďování údajů o jeho používání. Můžeme k tomu použít nástroje a služby třetích stran a shromážděná data mohou být přenášena partnerům v EU, USA nebo jiných zemích. Kliknutím na „Přijmout všechny soubory cookie“ vyjadřujete svůj souhlas s tímto zpracováním. Níže můžete najít podrobné informace nebo upravit své preference.

Zásady ochrany soukromí

Ukázat podrobnosti